گروه فرهنگی تخریبچی.آی آر ز آه سینه سوزان ترانه می سازم چو نی ز مایه جان این فسانه می سازم به غمگساری یاران چو شمع می سوزم برای اشک دمادم بهانه می سازم پر نسیم به خوناب اشک می شویم پیامی از دل خونین روانه می سازم نمی کنم دل از این عرصه شقایق فام کنار لاله رخان آشیانه می سازم در آستان به خون خفتگان وادی عشق برون ز عالم اسباب، خانه می سازم چو شمع بر سر هر کشته می گذارم جان ز یک شراره هزاران زبانه می سازم ز پاره های دل من شلمچه رنگین است سخن چو بلبل از آن عاشقانه می سازم سر و تن و دل و جان را به خاک می فکنم برای قبر تو چندین نشانه می سازم كشم به لجه شوریدگی بساط «امین» كنون كه رخت سفر چون كرانه می سازم takhrybchy16@yahoo.com http://takhrybchy.mihanblog.com 2019-08-17T05:50:38+01:00 text/html 2014-11-28T17:36:41+01:00 takhrybchy.mihanblog.com تخریبچی جوان خدایا خجالت می کشم.... http://takhrybchy.mihanblog.com/post/1376 <img title="//www.afsaran.ir/media/791917?lid=761181" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/0wE91oMy6nWj8LV3OWQlUVvZF8Bwo8JF-NMj6wyOUBMW3uirbnNt6Q/s/w526/" alt="افسران - شهدا شرمنده ایم..."> text/html 2014-09-26T14:34:31+01:00 takhrybchy.mihanblog.com تخریبچی جوان کار فرهنگی .... http://takhrybchy.mihanblog.com/post/1375 <img title="//www.afsaran.ir/media/727579?lid=708658" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/3FqE17VmpdYpOFhRZxUcDn9PBrQe4Nh4P89xWFvb1dbFR9NgVkd0-g/s/w535/" alt="افسران - بدون شرح....."> text/html 2014-09-15T06:45:28+01:00 takhrybchy.mihanblog.com تخریبچی جوان هر بلائی کز تو آید.... http://takhrybchy.mihanblog.com/post/1374 <br><font size="2"><img alt="" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/27525/C/13930623_0127525.jpg" id="imgLargePhoto" height="418"><br><br><br><br>«هر بلائی کز تو آید رحمتی است<br> هر که را رنجی دهی آن راحتی است<br> زان به تاریکی گذاری بنده را<br> تا ببیند آن رخ تابنده را<br> تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند<br> تا که با مهر تو پیوندم زنند...» </font> text/html 2014-09-12T14:16:17+01:00 takhrybchy.mihanblog.com تخریبچی جوان وقتی دلبر داری،باید از بقیه دل برداری... http://takhrybchy.mihanblog.com/post/1372 <img title="//www.afsaran.ir/media/712445?lid=696753" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/fmJ6EPXKDc0Rjjqj-SAZJYL8mwjnt4o6_PqAmi_JwJhKdh3Z_dTymw/s/w535/" alt="افسران - وقتی دلبر داری،باید از بقیه دل برداری..."> text/html 2014-09-09T05:49:30+01:00 takhrybchy.mihanblog.com تخریبچی جوان درد عشقی .... http://takhrybchy.mihanblog.com/post/1371 <img src="http://www.ebrahimhadi.com/images/pKsT71.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0"> text/html 2014-09-08T12:37:41+01:00 takhrybchy.mihanblog.com تخریبچی جوان تخریبچی........ http://takhrybchy.mihanblog.com/post/1370 <font size="2">مــی خواستــم بـزرگ بشـــم<br> درس بخــونــم<br> مهنــدس بشـــم<br> خاکمــــو آبــاد کنـــم<br> زن بگیــــرم<br> مادر و پــدرمــو ببــــرم کربــلا<br> دختـــرمـــو بـزرگــ کنــــم ببـــرمــش پارکــ<br> تو راه مــدرسه با هـــم حرفـــ بزنیـــم<br> خیلـــی کارا دوسـت داشتــــم انجـــام بـــدم<br> خــب نشــــد….!!!<br> ... <br> بایـــد مــی رفتـــم از مـــادرم، پـــدرم، خاکـــم، نامـوســـم، دختــــــرم و … دفـــاع کنــــم<br> رفتـــم کـــه دروغ نباشـــه<br> احتـــــرام کــم نشــه<br> همــدیگـــرو درکـــ کنیـــم<br> ریــا از بیـــن بــره<br> دیگـــه توهیـــن نباشـــه<br> محتــاج کســـی نبــاشیــم<br> <br> """بخشـــی از وصیــت نامه شهیـــد کاظم مهـــدی زاده تخــریــب چـــی عمـلیــات کربــلای یک """ </font> text/html 2014-09-08T11:56:11+01:00 takhrybchy.mihanblog.com تخریبچی جوان امام رضا.... http://takhrybchy.mihanblog.com/post/1369 <img src="http://attarieh.ir/wp-content/uploads/2014/09/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="410" hspace="0" vspace="0" width="598"><br><br>جـزر آمـده و حــال مَـرا مَـد کرده<br> بغض آمده، از حنجره ام رد کرده<br> من این چمدان، تو ساک ها را بردار<br> بدجــور دلـــم هــوای مشهـــد کرده...<br> دلم حرم امام رضا(ع) میخواد... <br> text/html 2014-08-24T04:52:50+01:00 takhrybchy.mihanblog.com تخریبچی جوان هر کس به هوای تو نباشد، به جهنّم! http://takhrybchy.mihanblog.com/post/1367 <img title="//www.afsaran.ir/media/693069?lid=680969" style="margin-top:0px;" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/Cni0R_g2iQcOyO623SooVizKTF8av_sI4QL3QB7J5qnpj_rp42BwXw/s/w535/" alt="افسران - هر کس به هوای تو نباشد، به جهنّم!"> text/html 2014-07-18T08:12:43+01:00 takhrybchy.mihanblog.com تخریبچی جوان دلواپسا.... http://takhrybchy.mihanblog.com/post/1366 <font size="2">هـنـوز خـوب حـرف زدن یـاد نـگـرفـتـه بـودی ، کـه یـادت دادنـد دعـایِ فـرج را بـخـوانـی ..<br> کـم کـم بـزرگ تـر شـدی یـادت دادن چـطـور سـیـنـه زنِ هـیـئـتِ امـام حـــســـیـــن (ع) بـاشـی..<br> بـزرگـتـر کـه شـدی، قـنـد پـخـش کـنِ هـیـئـت شـدی ..<br> تـو جـشـن هـای نـیـمـه شـعـبـان شـکـلات تـقـسـیـم مـیـکـردی ..<br> قـد کـشـیـدی بـه ایـن کـارهـا رضـایـت نـمـیـدادی.. خـودت بـا بـچـه هـایِ مـحلـه هـیـئـت راه مـیـنـداخـتـی و روزهـایِ نـیـمـه شـعـبـان کـوچـه رو پـُراز کـاغـذ رنـگـی می کـردیـد..<br> تـا یـه روزی قـاطـی آدم بـزرگـا شـدی و نـاراضـی بـودی از کـارات.. دلـواپـس بـودی..<br> هـیـئـت رو سـپـردی بـه کـوچـیـکـتـرهـا، رفـتـی تـو لاکِ خـودت.. تـو کـتـابـهـات خـودتـو غـرق کـردی..<br> دسـتِ آخـر یـکـی از صـنـدلـی هـایِ رشـتـه مـهـنـدسـی رو بـدسـت آوردی..آیـنـده ای روشـن در انـتـظـارت بـود، مـی تـونـسـتـی هـرچـی مـیخـوای بـدسـت بـیـاری..<br> بـاز تـو روزِ عـاشـورا رفـتـی تـو لاکِ خـودت..دلـواپـس بـودی..<br> مـحـو پـرچـم یـا حــســیــن شـدی و بـلاگـردونِ پـرچـمِ یـا مــهــدی..<br> بـویِ آشـنـایـی گـرفـتـی؛ رفـتی تـو صـفِ لـبـاس خـاکـی هـا ..<br> دسـتـایِ پـدر رو بـوسـیـدی..از مـادر حـلالـیـت طـلـبـیـدی..<br> روزی آمـد کـه پـلاکـت را بـدسـت مـادرت دادن.. جـنـازه ات را هـیـچـکـس نـدیـده..<br> کـسـی هـم انـتـظـار نـداشـت بـبـیـنـه..<br> هـمـه مـی دونـسـتـن دلـواپـس بـودی..<br> دلـواپـسِ لـحـظـه ای کـه در بـرابـرِ مـولایـت حــســیــن (ع) بـا کـفـن و بـدون لـبـاس رزم حـاضـر شـوی ..<br> آرامـشِ امـروزِ مـا، مـدیـونِ دلـواپـسـی بـاغـیـرتـهـایِ پـَر کـشـیـدس..<br> مــبــادا پـا رو خـون ِ پـاکـشـون بـذاریـم .. </font> text/html 2014-07-09T06:23:41+01:00 takhrybchy.mihanblog.com تخریبچی جوان دم افطار ... http://takhrybchy.mihanblog.com/post/1365 دم افطار که بی تاب تر و تشنه ترم <br> <br> می شوم غرق علمدار...، عمو...، آب...، حرم<br> <br> بعد یاد تو می افتم که غریبی آقا<br> <br> تو کجا دعوتی افطار؟ چرا بی خبرم؟<br> <br> صلی الله علیک یا مولای یا اباصالح المهدی<br><br><img class="size-full wp-image-2725 aligncenter" src="http://nasimesarakhs.ir/wp-content/uploads/2014/07/download.jpg" alt="download" height="535" width="535"><br>